کمیته اجرایی هفتمین کنگره

اعضای کمیته اجرایی

هفتمین کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی ایران

دكتر امين آمالي

ناهيد كاهن
هديه عنايت زاده

دكتر نادر اكبري
دكتر ريحانه حيدري
دكتر شبنم حاج علي پور
دکتر زهرا عباسی

حسن ساکت