دکتر خوش سیرت

دکتر شاهرخ خوش سیرت

دبیر علمی کنگره

دکتر شاهرخ خوش سیرت فارغ التحصیل دانشگاه آزاد تهران میباشند. دوره تخصص را در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گذراندند و در حال حاضربه عنوان هییت علمی دانشگاه در دپارتمان گوش و حلق وبینی  در بیمارستان لقمان حکیم مشغول می باشند.