دکتر آمالی

دکتر امین آمالی

دبیر اجرایی کنگره

دکتر امین آمالی دانشیار گوش ، حلق وبینی دانشگاه تهران میباشند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۲۰۰۸ و جزو سه نفر اول آزمون بورد تخصصی بودند.

زمینه مورد علاقه ایشان بیشتر بر جراحی پلاستیک صورت،رینولوژی  و جراحی خواب متمرکز میباشد و دوره تکمیلی جراحی پلاستیک صورت  و جراحی خواب را در دانشگاه تهران و دانشگاه استنفورد در آمریکا گذراندند.

دکتر آمالی معاون پژوهشی در مرکز پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تهران و عضومرکز تحقیقات خواب و عضو کمیته علمی انجمن رینولوژی و جراحی پلاستیک صورت و عضو بورد انجمن خواب ومعاون سردبیرنشریه خواب میباشند.

ایشان سرپرست کلینیک گوش و حلق و بینی و برنامه دستیاران و بخش گوش و حلق و بینی مجتمع بیمارستان امام خمینی به مدت پنج سال بوده اند.

دکتر آمالی مقالات بسیاری در حیطه کاری خود دارند.